REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

Flowersland

Postanowienia ogólne: 

 1. Prowadzącym sklep internetowy www.flowersland.pl jest Gospodarstwo Ogrodnicze Michał Barwiński, Ryżyn 2, 64-412 Chrzypsko Wielkie, NIP: 5951384764, REGON: 360904790.
  Numer rachunku bankowego: 56 9082 0005 0006 9720 3000 0010 

 1. Kontakt ze sprzedawcą: tel: 608110427  adres e-mail: sklep@flowersland.pl

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż kwiatów wyprodukowanych w Gospodarstwie Ogrodniczym Michał Barwiński za doręczeniem. 

 1. Niniejszy regulamin określa: 

 1. Zasady rejestracji w sklepie internetowym 

 1. zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego 

 1. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta  

 1. zasady składania reklamacji 

 1. warunki odstąpienia od umowy 

 1. Regulamin  jest integralną częścią umowy sprzedaży  zawieranej z Klientem.  

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.  

 1. Regulamin jest podany do wiadomości i akceptacji Klienta przed dokonaniem zamówienia przez Klienta oraz podczas zakładania konta Klienta. 

 1. Ceny podane w sklepie zawierają podatek VAT. 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć rzeczy bez wad. 

Definicje: 

 1. Regulamin – niniejszy dokument 

 1. Sprzedawca - Gospodarstwo Ogrodnicze Michał Barwiński, Ryżyn 2, 64-412 Chrzypsko Wielkie, NIP:5951384764, REGON: 360904790 

 1. Sklep internetowy – sklep dostępny pod adresem www.flowersland.pl 

 1. Klient –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. 

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 1. Konto Klienta – zbór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczony loginem  i hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są dane  podane przez Klienta  oraz informacje  o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. 

 1. Dzień roboczy   dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy 

 1. Produkt  dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży, w szczególności kwiaty cięte. 

 1. Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana między Sprzedawcą a Klientem 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą. 

 1. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie konta Klienta 

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia 

 1. Newsletter - elektroniczna usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Klientom cykliczne i automatyczne otrzymywanie informacji o Produktach i promocjach w Sklepie InternetowymUsługa świadczona jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Klienta na jej uruchomienie. 

 

Konto Klienta: 

 1. Każdy Klient ma prawo założyć konto w sklepie internetowym. 

 1. Założenie konta Klienta jest bezpłatne i nie  rodzi żadnych zobowiązań po stronie Klienta. 

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. 

 1. Posiadanie konta umożliwi Klientowi: 

 1. Składanie zamówień z wykorzystaniem danych wprowadzonych podczas zakładania konta 

 1. Wprowadzenie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy 

 1. Sprawdzanie statusu zamówienia 

 1. Przeglądanie historii zamówień 

 1. Zamawianie i rezygnowanie z newslettera 

 1. Korzystanie z dodatkowych promocji i rabatów 

 1. W celu założenia konta Klienta należy dokonać rejestracji poprzez: 

 1. podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail  

 1. nadanie hasła składającego  się z liter, cyfr lub/i znaków specjalnych oraz  

 1. zapoznanie się z  niniejszym regulaminem i jego akceptacja. 

 1. Adres e-mail stanowi login do konta Klienta. 

 1. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie.  

 1. W celu usunięcia konta Klienta należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres podany w Informacjach Ogólnych niniejszego Regulaminu. 

 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta Klienta osobom trzecim.  

 

Składanie zamówień: 

 1. Posiadanie konta Klienta nie jest warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym. 

 1. Zamówienie składa się poprzez wybór produktu/produktów na stronie sklepu i dodanie do koszyka odpowiedniej ilości wybranego produktu/produktów. 

 1. Po wybraniu produktów Klient realizuje zamówienie poprzez wykonanie następujących kroków: 

 1. Podanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji umowy sprzedaży (imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy) albo logowanie do konta Klienta 

 1. Akceptacja regulaminu sklepu internetowego oraz polityki prywatności 

 1. Wskazanie sposobu dostawy produktu 

 1. Wskazanie sposobu płatności 

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. 

 1. Składając zamówienie Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów. 

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail informację o otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówieniaInformacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. 

 1. Statusy złożonych zamówień: 

 1. Zamówienie przyjęte  – potwierdzenie przyjęcia zamówienia  przez Sprzedawcę 

 1. Oczekujące na wpłatę – w przypadku wyboru płatności internetowych 

 1. Przyjęte do realizacji – zamówienie jest gotowe do spakowania i nadania do Klienta 

 1. Zrealizowane – po nadaniu zamówienia do Klienta 

Płatności: 

 1. Klient ma do wyboru następujące płatności: 

 1. Za pobraniem (płatność gotówką kurierowi) – w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

 1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl 

 1. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. 

 1. Zapłata za zamówienie jest warunkiem wydania produktu. 

Dostawa – termin  i koszty: 

 1. Produkty wysyłane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, z dostarczeniem na adres wskazany przez Klienta.

 1. Dopuszcza się możliwość odbioru osobistego. 

 1. Zamówienia są wysyłane przez Sprzedawcę od poniedziałku do czwartku.

 1. Termin dostawy wynosi do 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. 

 1. Koszty dostawy są wskazane w tabeli kosztów dostawy w zakładce „Dostawy” na stronie głównej sklepu internetowego. 

Reklamacje: 

 1. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep. 

 1. Klient zobowiązany jest sprawdzić otrzymany produkt w obecności kuriera i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w jego obecności. 

 1. W razie odebrania uszkodzonej przesyłki w paczkomacie, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu powiadomienia o tym fakcie. 

 1. Reklamację można złożyć: 

 1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@flowersland.pl

 1. Listownie na adres: Ryżyn 2, 64-412 Chrzypsko Wielkie 

 1. Telefonicznie pod nr 608110427

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:  

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;  

 1. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;  

 1. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.  

 1. Wymogi podane w pkt 5 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. 

 1. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

 

Odstąpienie od umowy: 

 1. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie konsumentów. 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać TU.  

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 

 1. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 1. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. Prawo konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń: 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 1. zwrócenia się do stałego sądu polubownego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy SprzedażyRegulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. 2017.1356) 

 1. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a SprzedawcąInformacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej 

 1. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).